Demokracja Surmeńska

surmenia

Demokracja Surmeńska to państwo leżące w zachodniej części Istokii, inaczej Kontynentu Wschodniego. Surmenia była członkiem Organizacji Polskich Mikronacji, a w latach 2008-2011 współtworzyła Trójprzymierze. Większość granicy Surmenii wyznacza od północy, południa i zachodu wybrzeże Oceanu Wirtualnego. Na lądzie graniczy od północnego wschodu z Monderią, od wschodu z Tauchirą oraz od południowego wschodu z Austro-Węgrami i Związkiem Kukryjskim. Większość terytorium Demokracji Surmeńskiej to wyspy.

Skąd wzięła się nazwa Surmenia? Jej źródłem jest prawdopodobnie nazwa plemienia Surmów (Surmowie), która jest z kolei zapożyczeniem terminu Surnaman, skróconego później do Surman. Tym słowem ludy ościenne określały początkowo prasurmeński lud Mikojczyków, którzy posługiwali się surmą (surna) do zastraszania wrogów w czasie łupieżczych wypraw na wschód kontynentu. Miano to dość szybko rozprzestrzeniło się tworząc zbiorowe określenie dla wszystkich plemion prasurmeńskich „Surmani” (liczba mnoga), którzy nazwali swoje ojczyste ziemie „Surmanija”. W średniowieczu brzmienie starosurmeńskiego słowa „Surmanija” uległo przekształceniu do formy współczesnej „Surmenija”. Wraz z tym przekształceniem, identycznej zmianie uległa nazwa w języku polskim.

Można rzec, że Demokracja Surmeńska to nie tylko oficjalna nazwa państwa, ale także nazwa specyficznej, republikańskiej formy rządów w naszym państwie. Na czele Surmenii stoi Archont, którego kadencja trwa 180 dni od momentu zaprzysiężenia. Jest on jednocześnie głową państwa oraz szefem rządu – Rady Tesmotetów. Archont posiada szerokie kompetencje w zakresie władzy wykonawczej, gdyż to na jego rękach spoczywa prowadzenie polityki wewnętrznej i zewnętrznej Surmenii. Wszelkie informacje o działaniach Archonta są gromadzone przez Biuro Archonta Demokracji Surmeńskiej.

Rolę parlamentu w Demokracji Surmeńskiej pełni Eklezja, która sprawuje przede wszystkim funkcję ustawodawczą oraz kontrolną wobec Archonta i Rady Tesmotetów. Aktualnie składa się ona z osób wybieranych w wyborach powszechnych, którzy zdobyli przynajmniej 10% mandatów, spośród których wybierany jest Efor, będący jednocześnie przewodniczącym zgromadzenia. Kadencja Eklezji trwa 90 dni od momentu zaprzysiężenia, co oznacza, że na jedną kadencję Archonta przypadają dwie kadencje Eklezji – dzięki temu wzajemna kontrola władzy wykonawczej i ustawodawczej jest bardziej ścisła.

Rada Tesmotetów jako kolegialna egzekutywa jest powoływana przez Archonta i odpowiada za wykonywanie ustaw stanowionych przez Eklezję oraz prowadzi bieżącą politykę Surmenii. Odpowiada także za kontakty zagraniczne. W skład Rady Tesmotetów wchodzą Archont, Wicearchont i tesmoteci.

Władzę sądowniczą sprawuje Geruzja, składająca się z gerontów, powoływanych na trzymiesięczną kadencję przez Wiec. Gerontowie w trakcie wykonywania swych obowiązków są niezawiśli, a ponadto nie mogą orzekać we własnej sprawie, ani w sprawie, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie ich stronniczości. Wszelkie decyzje w Geruzji wydawane są w trybie dwuinstancyjnym, a wyroki wygłaszane są w imieniu Demokracji Surmeńskiej. Warto zauważyć, że w Surmenii obowiązuje prawo precedensu sądowego, co oznacza, że każdy wyrok Geruzji może wpłynąć na późniejsze orzeczenia w myśl zasady, że każda sprawa rozstrzygnięta już w pewien sposób nie może być rozstrzygana inaczej w przyszłości.

Zgromadzenie wszystkich obywateli nazwane jest Wiecem.

Podstawowe informacje o Surmenii znajdziesz tutaj!

 

Komentowanie jest wyłączone.